เกี่ยวกับเรา

ดูแลดั่งญาติมิตร อบอุ่นใกล้ชิดเหมือนครอบครัว

เดอะวอร์ม รีแฮบ   เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีปัญหาสุรา ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ รวมไปถึง พฤติกรรมเสพติด เช่น ติดเกมส์ ติดการพนัน โดยได้รับการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟู มาจาก หลักการฟื้นฟูทางการแพทย์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่หลากหลาย เฉพาะบุคคล เฉกเช่น สถานฟื้นฟูชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ อาทิเช่น หลักการให้จิตบำบัดรายบุคคล เช่น Cognitive Behavioral Therapy (CBT) หลักการทำกลุ่ม Intensive Outpatient Program (IOP) ผสานกับหลัก Therapeutic Community (TC) รวมไปถึงศาสตร์ Wellness เพื่อฟื้นฟูร่างกาย จิตใจด้วยการฝึก โยคะ ฟิตเนส โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้มีปัญหาสุราและยาเสพติด ที่มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 18 ปี ทั้งระดับโรงพยาบาลของภาครัฐ และสถานฟื้นฟูเอกชนนานาชาติ ภายใต้การดูแลของ ดร.นพ. กนก อุตวิชัย และคณะ ที่เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคลและพยาธิสภาพการเกิดโรคสมองติดยา ทำให้เราเชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการฟื้นฟู ณ เดอะวอร์ม รีแฮบ ได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ดี ปลอดภัย สะดวก สบาย

ทั้งนี้ทาง เดอะวอร์ม รีแฮบ ได้รับการตรวจเยี่ยม และขึ้นทะเบียนเป็น สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในปีพ.ศ. 2564 ภายใต้การดำเนินงานของ บ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรม สถานพยาบาลเฉพาะทางด้านยาเสพติด ของ ดร.นพ. กนก อุตวิชัย