โปรแกรมครอบครัวบำบัด

ดูแลดุจญาติมิตร อบอุ่น ใกล้ชิดเหมือนครอบครัว

เมื่อสมาชิกในครอบครัวติดเหล้าหรือติดยาเสพติด คนในครอบครัวทั้งหมดจะได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้นการดูแลผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดให้ทั้งครอบครัว จึงเป็นสิ่งที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ ให้ความสำคัญ เพื่อช่วยประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้ารับการบำบัดและครอบครัวให้กลับมาเข้าใจกันอีกครั้ง  นอกจากนี้ สมาชิกในครอบครัวจะได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ในการช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อที่จะสนับสนุนให้พวกเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตโดยปลอดสารเสพติดได้อย่างยั่งยืน

โปรแกรมครอบครัวบำบัด ของ เดอะวอร์ม รีแฮบ

เมื่อคุณตัดสินใจเข้ารับการบำบัดสุราหรือยาเสพติดที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ ครอบครัวของคุณจะมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการบำบัด นักจิตวิทยาของเราจะทำการพูดคุยและทำความเข้าใจวิถีของครอบครัว ประสบการณ์ บริบทปัญหา การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เพื่อประเมินรูปแบบพฤติกรรมของผู้เข้ารับการบำบัดเป็นรายบุคคลและระหว่างสมาชิกครอบครัว และเชิญให้ทั้งครอบครัวตั้งเป้าหมายสำหรับการบำบัดร่วมกัน ในระหว่างกระบวนการบำบัด นักจิตวิทยาของเราจะทำการพูดคุยเชิงลึกกับครอบครัว และอาจใช้เทคนิคและเครื่องมือทางจิตวิทยาที่หลากหลาย เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เกิดการขยายผลนำการเปลี่ยนแปลงลงสู่วิถีชีวิตจริง

ประโยชน์ของโปรแกรมครอบครัวบำบัด

นักจิตวิทยาของเรา จะจัดกระบวนการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว อย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อประเมินสิ่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง  ประโยชน์ของโปรแกรมครอบครัวบำบัดมีมากมาย เช่น

  • สมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยกันสังเกตุสัญญาณและความเสี่ยงในการกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำได้
  • รู้จักทักษะในการปรับโครงสร้างครอบครัว เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคน แสดงบทบาท หน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง มีขอบเขตที่เหมาะสม สามารถปรับกฎภายในครอบครัวได้
  • ได้รับการฝึกให้ปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการจัดการปัญหาในแง่มุมใหม่ ทำให้ปรับตัวเข้าหากัน และปรองดองกันมากขึ้น โดยที่แต่ละคนยังคงความเป็นตัวของตัวเอง แต่เพิ่มความผูกพัน เอื้ออาทร เอาใจใส่กัน
  • ได้รับคำแนะนำอย่างใกล้ชิดจากนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะชี้แนะแนวทางในการจัดการกับการสื่อสารภายในครอบครัวที่เหมาะสม ทำให้สมาชิกทุกคนรู้สึกมีคุณค่า
  • สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และโปรแกรมการช่วยเหลืออื่นๆ ของเดอะวอร์ม ได้ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์พูดคุยกับครอบครัวอื่น ๆ ซึ่งมีปัญหาคล้ายกัน  การเข้ากลุ่ม NA หรือ AA   ฯลฯ

เหตุใดคุณควรเลือกเรา

กระบวนการบำบัดของ เดอะวอร์ม รีแฮบ ผ่านการพิสูจน์ทางคลีนิคแล้วว่าได้ผล และเหมาะกับคนไทยมากที่สุด ทีมงานของเราประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมอย่างถูกต้อง และมีประสบการณ์ด้านการถอนพิษและบำบัดยาเสพติดโดยเฉพาะ  ทีมแพทย์ของเราจะร่วมกันออกแบบการรักษาที่เหมาะสมและปรับให้ตรงกับปัญหาของคุณโดยเฉพาะ แผนการบำบัดของคุณจะถูกปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพัฒนาการของคุณ

ติดต่อเราวันนี้ เพื่อช่วยเหลือคนที่คุณรัก

เดอะวอร์ม ให้ความสำคัญกับการดูแลทั้งครอบครัว เนื่องจาก ผู้เข้ารับการบำบัดที่จบโปรแกรมการรักษาไปแล้ว จะต้องกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวอีกครั้ง ดังนั้นครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถดำรงชีวิตโดยปราศจากยาเสพติดได้ในอนาคต

ปรึกษาแพทย์