ทีมงาน เดอะ วอร์ม รีแฮบ

ดร.นพ. กนก อุตวิชัย

แพทย์ที่มีประสบการณ์ในการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดมากกว่า 18 ปี

ทั้งในภาครัฐ( โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่) และเอกชน (บ้านคุณหมอคลินิกเวชกรรม : สถานพยาบาลยาเสพติด และ The River)คุณหมอได้รับอนุมัติบัตร แขนงจิตเวชชุมชน , สาธารณสุขศาสตร์ และระบาดวิทยาจากแพทยสภา อีกทั้งได้รับการอบรมสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจ (Motivation Interviewing) , หลักสูตร Therapeutic Community (TC) ,หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ ทั้งยังเป็นวิทยากรบรรยายในเรื่อง ครอบครัวบำบัด โดยแนวคิด TREATNET® ของ UNODC , Screening , Brief Intervention and Referral Treatment (SBIRT) , การประเมินการคัดกรองและบำบัดด้วยเครื่องมือ ASSIST link BABI ฯลฯ
คุณหมอมีความถนัดในด้านการให้การรักษาระยะการถอนพิษของยาเสพติด รวมไปถึงการให้คำปรึกษาในเรื่อง อาการอยากยา (Craving) ที่เป็นสาเหตุหลักในการกลับไปเสพซ้ำของผู้ที่มีปัญหาการเสพสุรา/ยาเสพติด รวมไปถึงกลุ่มที่มีปัญหาเสพติดพฤติกรรม เช่น ติดการพนัน เป็นต้น

อาจารย์สังวรณ์ สมบัติใหม่ M.S.W.

เป็นผู้มีประสบการณ์มามากกว่า ๓๐ ปี ในการปฏิบัติงานช่วยเหลือ บำบัดเยียวยา

ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและยาเสพติด ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการทางจิต-สังคม ในการบำบัดแบบ การให้การปรึกษาแนวยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง การให้การปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจ ครอบครัวบำบัดแนวโครงสร้างหน้าที่ แนวซาเทียร์ แนว UN Family Therapy และกลุ่มบำบัด สามารถให้การบำบัดเป็นรายบุคคล รายครอบครัว รายกลุ่ม และชุมชน นอกจากนั้นยังมีประสบการณ์เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ปีจจุบันยังคงเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ หลังจากเกษียณอายุราชการ ขณะเดียวกันได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการให้การปรึกษา การบำบัดรักษาทั้งจากภายในประเทศและหลักสูตรนานาชาติจำนวนหลายหลักสูตรด้วยกัน