การให้คำปรึกษาสำคัญอย่างไรต่อการบำบัดยาเสพติด

การให้คำปรึกษาสำคัญอย่างไรต่อการบำบัดยาเสพติด

การให้คำปรึกษาถือเป็นส่วนที่สำคัญต่อการบำบัดยาเสพติด  เนื่องจากผู้ที่ต่อสู้กับอาการเสพติดมักมีแนวโน้มที่จะกลับเป็นซ้ำ ดังนั้นการมีระบบสนับสนุนและการมีที่ปรึกษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเอาชนะวงจรการเสพติด

บทบาทของนักให้คำปรึกษาและการให้คำปรึกษาในการบำบัดยาเสพติด

การให้คำปรึกษาในการบำบัดยาเสพติดเป็นมากกว่าการพูดคุยกับแพทย์โดยทั่วไป เนื่องจากนักให้คำปรึกษาจะออกแบบกระบวนการพูดคุยมาเพื่อช่วยทำให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของยาเสพติด ผู้เข้ารับการบำบัดจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของการกำเริบของโรคและวิธีลดความเสี่ยง ได้เข้าใจว่าการเสพติดส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร เรียนรู้ที่จะรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เรียนรู้วิธีเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นปัญหา จัดการสิ่งกระตุ้น และรับมือกับบาดแผลในอดีต การผสมผสานคุณประโยชน์เหล่านี้เข้าด้วยกันเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการบำบัดและฟื้นฟู

ผู้ให้คำปรึกษาถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผลกระทบของการใช้สารเสพติด ตลอดจนเชี่ยวชาญด้านการบำบัด พวกเขามีหน้าที่ประเมินสุขภาพของผู้ป่วย แนะนำการรักษา และช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ผู้ให้คำปรึกษายังทำงานร่วมกับครอบครัวเพื่อช่วยให้ครอบครัวเข้าใจความเจ็บป่วยของผู้เข้ารับการบำบัดได้ดีขึ้น และแนะนำการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้ารับการบำบัด บทบาทของพวกเขาอาจรวมไปถึงการสนับสนุนเป้าหมายของผู้เข้ารับการบำบัดทุกมิติในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะที่ดีขึ้นในระยะยาว

ประโยชน์ของการให้คำปรึกษาในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด

การให้คำปรึกษาสำหรับผู้ติดยาเสพติดมีประโยชน์หลายประการ เช่น:

  • ช่วยสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถใช้ชีวิตอยู่ในวิถีทางอันปลอดยาเสพติด การหายขาดจากอาการเสพติดไม่ใช่เรื่องง่าย ชุมชนการให้คำปรึกษาจะช่วยสร้างแรงจูงใจและเสริมศักยภาพให้กับผู้เข้ารับการบำบัด เพื่อค้นหารูปแบบวิธีการที่จะตอบสนองได้ดีที่สุด บทบาทของผู้ให้คำปรึกษาจึงเป็นมากกว่าแค่การฟัง การสอน และการให้คำแนะนำ แต่ยังรวมไปถึงการแนะแนวทางให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ตระหนักถึงพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของพวกเขา จนนำไปสู่การปรับแผนการรักษา โดยประคับประคองและสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ลงมือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยตัวเอง
  • ช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เรียนรู้กลยุทธ์การรับมือกับปัญหาเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์เสี่ยงและสามารถจัดการกับสิ่งกระตุ้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เมื่อผู้ติดยาเสพติดตัดสินใจเข้ารับการบำบัดยาเสพติด สิ่งสำคัญคือต้องเตรียมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดการกลับไปใช้ซ้ำ  ในกระบวนการฟื้นฟูและบำบัดนั้น การพัฒนาแผนป้องกันการกลับเป็นซ้ำอย่างครอบคลุมเป็นหน้าที่สำคัญของนักให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  ซึ่งต้องใช้มากกว่าแค่ความตั้งใจที่จะพูดว่า “ไม่” เมื่อมีสิ่งล่อใจเกิดขึ้น 
  • ช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดและครอบครัวสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  นักให้คำปรึกษาจะมีบทบาทในการให้ความรู้กับครอบครัวและเพื่อน ๆ เกี่ยวกับการเสพติดและการฟื้นฟู รวมถึงจัดหาทรัพยากรที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นตัวได้อย่างเร็วที่สุด ทรัพยากรเหล่านี้อาจรวมถึงครอบครัวบำบัดและกลุ่มสนับสนุนทั้งนี้ กำลังใจจากครอบครัวและคนใกล้ชิดมีบทบาทสำคัญมากในกระบวนการบำบัด เนื่องจากการฟื้นตัวเป็นการเดินทางที่ยาวนานตลอดชีวิต การมีสมาชิกในครอบครัวที่สนับสนุนและเข้าใจกระบวนการนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะความเข้าใจกันของสมาชิกในครอบครัวสามารถช่วยเพิ่มโอกาสการประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมาก นักให้คำปรึกษาด้านการใช้สารเสพติดจะสามารถช่วยให้ครอบครัวเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนในการฟื้นฟู และให้การสนับสนุนตลอดเส้นทางการบำบัดอันยากลำบากในอนาคต
  • ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถเรียนรู้งานอดิเรกใหม่ ๆ และค้นหาตัวตนของตัวเอง เพื่อที่จะเสาะหาวิธีที่จะมีความสุขโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด  นักให้คำปรึกษาการติดยาเสพติดจะจัดกระบวนการเพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดรู้จักตัวตนของตัวเองมากขึ้น ผ่านกระบวนการบำบัดอันหลากหลาย เช่นกระบวนการทางความคิดและพฤติกรรม รวมถึงกิจกรรมบำบัด เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถประมวลผลความคิดและพฤติกรรมของตัวเองใหม่

ข้อควรพิจารณาในการตัดสินใจขอรับคำปรึกษา

การให้คำปรึกษาเพื่อบำบัดอาการเสพติดนั้น มักมีความสัมพันธ์กับการวินิจฉัยอาการทางสุขภาพจิตด้วย เนื่องจากประเด็นทั้งสองอย่างนี้มีประโยชน์ในการบำบัดและอาจเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน ตัวอย่างเช่น ผู้ติดยาเสพติดที่มีความผิดปกติทางสุขภาพจิตอาจต้องการการบำบัดด้วยการวินิจฉัยโรคร่วมควบคู่ไปด้วยพร้อมๆ กัน  หากไม่มีการวินิจฉัยโรคร่วมควบคู่ไปด้วยอาจมีโอกาสกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ  การให้คำปรึกษาเพื่อการบำบัดยาเสพติดมักจะมีการประเมินเบื้องต้นเพื่อระบุความต้องการส่วนบุคคลทั้งหมด การค้นหาสถานบำบัดหรือสถานฟื้นฟูสมรรภาพผู้ติดยาเสพติดที่มีโปรแกรมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวอย่างครอบคลุม จึงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่ง 

เข้ารับคำปรึกษาที่ เดอะวอร์ม รีแฮบ

เดอะวอร์ม รีแฮบ มีสิ่งแวดล้อมและกลไกสนับสนุนมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้เรียนรู้และค้นหาตัวตนใหม่ของตัวเอง ทางทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะปรับแผนการรักษาให้สอดคล้องกับพัฒนาการ ความเหมาะสม และความต้องการ  สอบถามเพิ่มเติม: โทร 082-492-4845

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save